หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท

อุทยานเห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ทุ่งทานตะวัน อ.มวกเหล็ก

ผาเสด็จ ประวัติศาสตร์การรถไฟของไทย

ถ้ำพระโพธิ์สัตว์ อ.แก่งคอย
เทศบาลตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
1
2
3
4
5
 
 

ภูมิอากาศ
  มีลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วไปอยู่ระหว่าง 23.50 – 30.20 องศาเซลเซียส และมีฝนตกชุกในช่วง
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,398 มิลลิเมตร/ปี
  ทิศทางลมในแต่ละฤดู
 
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ ถึงประมาณเดือนเมษายน
 
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
 
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
ความปลอดภัยในตำบล
  สถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง
  (สถานีตำรวจอำเภอหนองโดน)
  ศูนย์อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาลตำบลหนองโดน
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินและจำหน่าย
กระแสไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เทศบาล มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำนวน 1 แห่ง
 
แหล่งน้ำ
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ คลองสาธารณะนันท์
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ประปาส่วนภูมิภาค
 
ประปาในตำบล
 
 
 
โดยการประปาส่วนภูมิภาคเดินท่อและจำหน่ายประปา ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลมีสำนักงานการประปา ส่วนภูมิภาค หนองโดน- พระพุทธบาท จำนวน 1 แห่ง
 
อาชีพประชากร
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น การทำนา เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ซึ่งลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ จะเป็นการเลี้ยงโค สุกร ไก่ไข่ ในเขตเทศบาลมีการเลี้ยงไก่ เป็นฟาร์มขนาดใหญ่จะเป็นรูปแบบของ การเลี้ยงเพื่อใช้งานและจำหน่าย
 
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประเพณีและงานประจำปี ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ - ประเพณีวัดเข้าพรรษา

- ประเพณีสงกรานต์ - ประเพณีวันวิสาขบูชา

- ประเพณีลอยกระทง  

- ประเพณีตักบาตรข้าวพันก้อน ที่วัดหนองโดน ช่วงเทศบาลกาลออกพรรษา
 
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองโดน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 
วัด มีจำนวน ๒ วัด คือ

- วัดคลองบุญ

- วัดหนองโดน

 

 
การสาธารณสุขในตำบล
การศึกษาในตำบล
 
สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
 
คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง
 
อสม. จำนวน 36 แห่ง
 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
 

ทางบก สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ ติดต่อระหว่างอำเภอเทศบาลและจังหวัด ได้สะดวกโดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 310 และหมายเลข 1 (พหลโยธิน)ผ่านอำเภอพระพุทธบาทและ มีถนนติดต่อกับอำเภอบ้านหมอทางทิศใต้ติดต่อกับบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรีทางด้านทิศเหนือ และมีการเดินทางโดย รถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
 
เทศบาล มีถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน ๒๙ สาย ความยาวประมาณ 14.93 กม. ติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลต่างๆ

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 25 สาย ยาวประมาณ 11.47 กม.

- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จำนวน 4 สาย ยาวประมาณ 3.46 กม.

- คลอง ที่ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ คือ คลองสาธารณะนันท์

- การจัดการขนส่งมวลชน ทางบกสามารถเดินทางได้โดนรถยนต์ ติดต่อระหว่างอำเภอและเทศบาล
 
การสื่อสารในตำบล
 

ด้านโทรศัพท์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองโดน มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท ์ในครัวเรือน โดย บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด สาขาพระพุทธบาท เป็นผู้รับผิดชอบ
 
ด้านการสื่อสาร

- มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบลหนองโดน จำนวน 1 แห่ง

- ระบบเสียงไร้สายของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโดน ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 

สถานที่ประกอบการด้านพาณิชยกรรม
  - สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง
  - ร้านค้าทั่วไป จำนวน 1 แห่ง

ประกอบการพาณิชย์
  - ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ประกอบการด้านพาณิชยกรรม
  - ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง
    (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด และธนาคารเกษตรและสหกรณ์ จำกัด)
  - สหกรณ์การเกษตรอำเภอหนองโดน จำนวน 1 แห่ง
  - สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง
เครื่องมือและอุปกรณ์

รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน แยกเป็น รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ จำนวน 1 คัน
  - ก. คันที่ 1 จุน้ำได้ 2,000 ลบ.ม.   - ขนาดความจุ 10 ลบ.หลา
  - ข. คันที่ 2 จุน้ำได้ 2,000 ลบ.ม.   - ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา

รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน แยกเป็น   - ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา
  - ก. คันที่ 1 จุน้ำได้ 5,000 ลบ.ม.
  - ข. คันที่ 2 จุน้ำได้ 6,000 ลบ.ม.

สถานที่ประกอบการด้านพาณิชยกรรม จำนวน 1 เครื่อง

พนักงานดับเพลิง จำนวน 7 คน

รถกระเช้าไฟฟ้า ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-397-011
เทศบาลตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 2,359 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2563จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10